Nie wszystko według oczekiwań
Nie wszystko według oczekiwań

Remont ulicy Wodzisławskiej przeszedł już w zaawansowane stadium, co zaczęło wiązać się z całkowitym zamknięciem drogi

25.10.2013 08:53:28
Dzisiaj rozpocznie się remont DW 932 w Świerklanach
Dzisiaj rozpocznie się remont DW 932 w Świerklanach

Za­rząd Wo­je­wódz­twa i Sej­mik Sa­mo­rzą­dowy Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go do­kona­ły zmian w tej czę­ści bu­dże­tu wo­je­wódz­twa, która po­zosta­je w dys­po­zycji ZDW w Ka­to­wi­cach

17.09.2013 08:16:10
Wodzisławska do remontu w październiku
Wodzisławska do remontu w październiku

Protesty mieszkańców Świerklan przyniosły skutek: w budżecie województwa znalazły się pieniądze na remont totalnie zniszczonej i zamkniętej ostatnio drogi wojewódzkiej nr 932

5.09.2013 15:31:21