Otwar­cie DW 932 za ty­dzień 7 listopada
Otwar­cie DW 932 za ty­dzień 7 listopada

Re­montowany i za­mknię­ty od­ci­nek DW 932 w Świer­kla­nach, zo­sta­nie o­twar­ty dla ruchu wcze­snym ran­kiem w czwar­tek, 7 li­sto­pa­da br

30.10.2013 13:59:21